SiteStar专业版更新日志

[ 163 主题 / 0 回复 ]

版主: xqf

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
全局置顶   设计师模式开版啦!!! shmc 2015-8-4 7/11891 袁楠 2016-7-5 11:26
全局置顶   发帖前必看!关于SiteStar论坛发帖的相关说明! admin 2010-4-14 0/65262 admin 2010-4-14 17:27
  版块主题   
  [2017-05-24]更新-基础版和标准版新增手机访问样式等 xujiaojiao 2017-5-24 0/311 xujiaojiao 6 天前 17:26
  [2017-05-17]更新-登录注册及会员中心可以自定义颜色等 xujiaojiao 2017-5-17 0/280 xujiaojiao 2017-5-17 17:23
  [2017-05-11]更新-新增背景视频功能等 xujiaojiao 2017-5-11 0/517 xujiaojiao 2017-5-11 15:25
  [2017-05-03]更新-基础版和标准版产品详情增加多标签等 xujiaojiao 2017-5-3 0/461 xujiaojiao 2017-5-3 17:21
  [2017-04-26]更新-effectimage可以选择数据源等 xujiaojiao 2017-4-26 0/467 xujiaojiao 2017-4-26 17:04
  [2017-04-19]更新-增加积分兑换和库存报警功能 xujiaojiao 2017-4-19 0/497 xujiaojiao 2017-4-19 17:16
  [2017-04-12]更新-文章分类和产品分类可导入导出等 xujiaojiao 2017-4-12 0/479 xujiaojiao 2017-4-12 17:29
  [2017-04-06]更新-产品插件,大转盘插件等优化 xujiaojiao 2017-4-6 0/605 xujiaojiao 2017-4-6 17:00
  [2017-03-29]更新-消费活动增加满额计算方式和文章列表等优化 xujiaojiao 2017-3-29 0/591 xujiaojiao 2017-3-29 17:25
  [2017-03-22]更新-后台添加产品可以增加多个详情标签等 xujiaojiao 2017-3-22 0/670 xujiaojiao 2017-3-22 17:33
  [2017-03-15]更新-新增友情链接插件,留言导出功能 xujiaojiao 2017-3-15 0/660 xujiaojiao 2017-3-15 17:15
  [2017-03-08]更新-微报名选项增加排版等 xujiaojiao 2017-3-8 0/720 xujiaojiao 2017-3-8 17:02
  [2017-03-01]更新-文件管理器增加二级分类等 xujiaojiao 2017-3-1 0/713 xujiaojiao 2017-3-1 17:08

正在浏览此版块的会员